Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

 

1. Algemeen

1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Foodlight BV.
1.2 Afwijkingen in/van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Waar in deze voorwaarden de term “schriftelijk” wordt genoemd, wordt daaronder tevens iedere electronische wijze van berichtverzending, zoals via e-mail, internet verstaan.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand – al dan niet na offerte – wanneer deze schriftelijk door Foodlight is bevestigd.
2.2 Aanvullende afspraken en/of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door Foodlight zijn bevestigd.

3. Levering

3.1 Een door Foodlight opgegeven leveringstermijn zal steeds gelden bij benadering en niet worden opgevat als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering zal opdrachtgever Foodlight een nadere redelijke termijn moeten stellen om alsnog te leveren. Foodlight zal terzake nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. Prijs, betaling en zekerheidstelling

4.1 De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt betaling à contant of op factuur binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Betalingen worden zonder enig recht op aftrek of verrekening verricht met gebruikmaking van het door Foodlight aan te wijzen bankrekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.3 De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet opeisbare facturen, ingeval van een toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling dan wel indien beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surseance van betaling, faillissement of onder curatele stelling van opdrachtgever wordt aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijnafspraken.
4.4 Ingeval van niet tijdige betaling, zomede in de andere hierboven genoemde omstandigheden, heeft Foodlight steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
4.5 Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft Foodlight te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever vooruitbetaling of genoegzame zekerheidsstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheidsstelling of (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is Foodlight zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

5. Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

5.1 Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur – eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende kosten – heeft voldaan blijven de (af)geleverde zaken eigendom van Foodlight.
5.2 De eigendom gaat eerst op opdrachtgever over, zodra opdrachtgever de gehele vordering integraal heeft voldaan. Opdrachtgever heeft niet de bevoegdheid om de nog onbetaald gebleven zaken aan derden door te leveren, tenzij anders overeengekomen en behoudens levering binnen de normale bedrijfsexploitatie.
5.3 Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over eventuele vorderingen van Foodlight wegens tekortschieten van opdrachtgever in een van zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst en over vorderingen van Foodlight wegens eerdere overeenkomsten met opdrachtgever. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is opdrachtgever verplicht om als zorgvuldig schuldenaar voor – het behoud van – de zaak zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de betreffende zaak te verpanden of te belasten met enig ander – beperkt – recht. Voorts is opdrachtgever gehouden elke omstandigheid, die de zaak nadelig beïnvloedt of kan beïnvloeden, terstond aan Foodlight te melden.
5.4 Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of goede grond bestaat dat opdrachtgever zal tekortschieten, is Foodlight gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen, onder eventuele creditering. Foodlight heeft te allen tijde vrije toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken, waar die zich ook mogen bevinden. Opdrachtgever is gehouden binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Foodlight ter uitoefening van haar eigendomsrecht met betrekking tot die zaken wil treffen.

6. Reclame en retourzendingen

6.1 Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te – doen – inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, dan wel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk gedetailleerd aan Foodlight kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer opdrachtgever de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd of gedaan na genoemde termijn, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd, onverminderd de verplichting om alsdan tijdig en op de juiste wijze te reclameren.
6.2 Afwijkingen betreffende hoeveelheid alsook direct zichtbare beschadigingen ook in de verpakking moeten bij de levering terstond op enig vervoersdocument worden vermeld, bij gebreke waarvan de goederen op die aspecten worden geacht te zijn goedgekeurd en opdrachtgever geen enkele actie tegen Foodlight kan instellen. Op opdrachtgever rust de bewijslast, dat de zaken waarvan hij reclameert dezelfde zijn als welke door Foodlight zijn geleverd.
6.3 Geringe afwijkingen zullen nimmer een grond voor opdrachtgever vormen om de betreffende zaken te weigeren c.q. de overeenkomst te ontbinden. Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever nimmer op. Het recht van reclame vervalt indien de producten door opdrachtgever zijn gewijzigd of gerepareerd.
6.4 Foodlight heeft de keus indien een klacht gegrond blijkt, om alsnog het overeengekomen te leveren, dan wel de betreffende zaken terug te nemen en te vervangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden en gedane betaling te restitueren.
6.5 Door opdrachtgever kunnen geleverde zaken slechts in overleg met en na toestemming van Foodlight worden geretourneerd. Alle kosten verbandhoudende met een retourzending komen voor rekening van opdrachtgever.

7. Overmacht

7.1 Gedurende een situatie van overmacht – waarvan onder meer sprake is indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, relletjes, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en/of toelevering van materialen door derden, dan wel iedere andere omstandigheid welke van dien aard is dat gebondenheid van Foodlight redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd – wordt ter keuze van Foodlight de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, dan wel door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van de door Foodlight werkelijk gemaakte kosten. In geval van tijdelijk of blijvende onmogelijkheid tot nakoming door Foodlight ten gevolge van overmacht, heeft opdrachtgever niet het recht om betaling op te schorten.
7.2 Indien Foodlight bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is Foodlight gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Geen enkele aansprakelijkheid wordt door Foodlight aanvaard, in verband met overschrijding van levertermijnen, ontoereikende medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen- en letselschade, immateriële schade of vervolgschade, inclusief bedrijfsschade.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten met Foodlight en de daaruit voortkomende en daarmee verband houden geschillen is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag en van iedere andere internationale regeling waarvan de toepassing kan worden uitgesloten, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2 Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zullen worden berecht door de gewone civiele rechter te Utrecht, tenzij Foodlight de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van